Hizmetler

HİZMETLER

MF Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak aşağıdaki faaliyet alanları ile beraber her türlü özel ve tüzel kişiler tarafından gelen talepleri canla ve başla karşılıyoruz. Müvekkillerimizin hukuki sorunları ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hizmet Alanlarımız;

Medeni Hukuk, kişilerin doğumundan ölümüne kadar şahıs ve malvarlığıyla ilgili bütün ilişkilerini, ayrıca kişilerin ölümünden sonraki bazı ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Medeni hukuk alanı ile ilgili;

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
 • Soy bağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku alanı ile ilgili;

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Tazminat Hukuku; Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir. Tazminat hukuku alanı ile ilgili; hukuku alanı ile ilgili;

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Tıp hukuku ise bu üst başlık altında tıbbi müdahale kapsamında meydana gelen zararların gerek cezai gerekse de tazminat anlamında adli süreci ilgilendiren meselelerin ele alındığı bir hukuk kavramıdır. Tıp hukuku alanıyla ilgili;

 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

Ceza Hukuku; Suç ve Ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları kapsar. Ceza Hukuku alanıyla ilgili;

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Gayrimenkul hukuku; bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanı ile ilgili;

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları.

İş Hukuku, işçi ve işveren'in arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş Hukuku alanı ile ilgili;

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Avukatlık danışma hizmetleri.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku alanı ile ilgili;

 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Ticaret ve rekabet hukuku,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi.

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmiştir. İcra ve iflas hukuku alanı ile ilgili;

 • Eğer avukat, borçlu tarafın vekilliğini yapıyor ise icra takip dosyasında usulsüzlük olup olmadığı, takibe ve borca itiraz sunulması, borçlunun böyle bir borcu yok ise borcunun olmadığına dair bildirimde bulunması, borçlu dosya borcunu ödemek istiyor ise dosya hesabının kapatılması, dosyada haciz var ise borç ödeme nedeniyle haczin kaldırılmasına ilişkin işlemler,
 • Alacaklı talebi üzerine ilamlı, ilamsız ya da kambiyo senetlerine (çek, bono, poliçe) özgü icra takibinin hazırlanması, icra takibi başlatılırken borçluya gönderilmesi gereken ödeme emri düzenlenmesi, ödeme emrine eklenmesi gereken belgeler ekine sunularak borçluya ödeme emri gönderilmesi,
 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması,
 • Borçluya gönderilen tebligatın tebliğ edilip edilmediği, tebligatın iade olması halinde kanuna ve usule uygun yeni bir tebligatın gönderilmesi,
 • Borçlunun ödeme yapmaması halinde borçluya karşı haciz işlemleri gerçekleştirilmesi,
 • Haczedilen malların satışa konulması ve alacağın tahsil edilmesi,
 • Borçlu hakkında iflas davası açılması, iflasın takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi,
 • Satış ihalelerine katılması,
 • İcra takibi esnasında yapılan işlemlere dair açılması gereken davaların açılması (istihkak, menfi tespit, istirdat davası gibi),
 • İcra suçlarının işlenmesi halinde icra ceza mahkemesine tazyik hapsi istemiyle şikayet yoluna başvurulması.

Konularında hukuki danışmanlık ve hizmet sağlıyoruz.

WhatsApp İletişim Hattı